شبهات

سوال 47

  • در روایت آمده که آیه 180 سوره بقره به وسیله آیه بعدش نسخ شده است. پس چطور به این آیه برای وجوب کتابت وصیت احتجاج میکنید؟