شبهات

سوال 42

حدیث وصیت فقط در کتاب غیبت آمده و خبر واحد است، نه متواتر؛ پس در عقیده حجت نیست.