شبهات

سوال 41

  • خود شیخ طوسی (ره) این حدیث را قبول نکرده و آن را ضعیف میداند. پس چطور میتوانید به این حدیث استناد کنید؟