شبهات

سوال 40

  • علمایی ماند شیخ حرّ عاملی و مرحوم شبّر تصریح کرده‌اند که این حدیث از عامه (اهل سنت) نقل شده است. چه پاسخی دارید؟