شبهات

سوال 36

  • چرا از بین این همه عالم و شیعه پاک، فقط تعدادی مردم عادی و جوان های ساده دعوتش را قبول کردند؟