شبهات

سوال 35

امام زمان (ع) که هنوز خودشان نیامدند، چطور قبلش جانشینش آمده؟