شبهات

سوال 32

اگر میگویید یمانی آمده، یعنی برای ظهور وقت تعیین میکنید و روایت داریم که: «کذب الوقاتون».