شبهات

سوال 31

  • در سند این حدیث معروف یمانی، دو نفر واقفی وجود دارند: حسن بن علی بن ابی حمزه و پدرش. چطور به این روایت اعتماد میکنید؟