شبهات

سوال 30

  • روایت مورد استناد یمانیون برای عصمت یمانی، اشکال متنی و دلالی دارد، چون تعبیر «أهدی الرایات»  این معناست که اقلاً باید سه پرچم هدایت باشد که یمانی از آنها هدایتگرتر باشد، در حالی که سفیانی قطعاً هدایتگر نیست و در نتیجه باید میگفت: «أهدی الرایتین».