شبهات

سوال 3

  •  احمدالحسن که پدر و خانواده و عشیره اش در عراق معلوم هستند چطور می تواند فرزند امام مهدی ع باشد؟