شبهات

سوال 296

– نام مهدی های بعدی یا همان مهدیین كه خواهند آمد چیست . چرا در آیات و روایات هیچ نشانه ای از آنها نیست . در حالی كه امامان دوازده گانه از ابتدای رسالت با مشخصات بوده است