شبهات

سوال 295

– مباهله و مناظره روش شخصی انبیا و اوصیا نبوده وبه درخواست ملحدین از آن بزرگواران گذاشته می شده است چرا ایشان در ابتدای امر چنین درخواستی دارند .