شبهات

سوال 290

– پیروان احمدالحسن می گویند، در زمان های قدیم در نقشه ها گفته شده بصره از یمن می باشد و یکی از اسامی بصره یمن هست، و چون در روایات گفته شده، احمد از بصره و بصره یکی از اسم هایش یمن هست، پس احمد اسماعیل یمانی ست؟!