شبهات

سوال 29

  • در روایتی که یمانیون برای عصمت یمانی به آن استناد میکنند و خروج سه پرچم در حدیث ذکر شده، لفظ اهدی الرایات آمده است و اهدی اسم تفضیل میباشد. پس پرچم خراسانی هم هدایتگر است. اما شما میگویید که تنها پرچم هدایت پرچم یمانی است