شبهات

سوال 289

– چرا احمد الحسن درباره واقعه منا بیانه ای صادر نکردند؟