شبهات

سوال 288

– در روایات داریم که افرادی در سپاه قائم حضور دارند که قبلا از دنیا رفته اند مثلا اصحاب کهف.لطفا این مسئله را روشن نمائید.