شبهات

سوال 287

– آقای عبدالله هاشم کیست؟ ادعای او چیست؟ آیا ایشان فرزند احمدالحسن می باشد؟