شبهات

سوال 286

– احمدالحسن ادعا کرده که امام ناطق است. خوب در اینصورت حضرت مهدی ع نعوذبالله امامت ندارد و این در حالی است که امام ناطق هیچ گاه صامت نمی شود.ولی ایشان ادعا کرده که حضرت مهدی ع صامت می باشد.