شبهات

سوال 284

– اگر دموکراسی باطل است، قوانین مدنی و اساسی در زمان حکومت قائم چگونه تصویب می شود.آیا با رای نمایندگان مردم یا به دستور مستقیم ایشان؟