شبهات

سوال 283

– اگر گروهی از حق جویان بخواهند از نزدیک با عشیره و قوم احمد الحسن دیدار کنند تکلیف چیست؟