شبهات

سوال 282

– اگر رجعت در دنیای دیگری است پس تکلیف دنیا بعد از مهدی دوازدهم چه می شود؟