شبهات

سوال 281

– اگر وصیت رسول الله به تنهایی برای احتجاج کفایت میکند پس چرا اهل بیت ع اصرار داشتند در هر شرایطی به امام بعد از خود وصیت کنند؟