شبهات

سوال 280

– سید احمد الحسن میگوید:مهدی ع مقام نبوت را داردچرا که عیسی ع پشت او نماز میخواند و در جای دیگر میگوید ان مهدی که عیسی ع به او اقتدا میکند من هستم یعنی سید احمد الحسن پیامبر است؟