شبهات

سوال 28

  • خروج یمانی و سفیانی و خراسانی در یک روز است. چرا ایشان زود آمدند؟ پس سفیانی و خراسانی کجا هستند؟