شبهات

سوال 279

– روایت اصبغ به ویژگی هایی برای مهدی ع اشاره میکند مثل،برپایی عدل و قسط بعد از ظلم و جور،برای او حیرت و غیبتی است که افرادی گمراه و برخی هدایت میشوند که طبق روایات این اوصاف با امام دوازدهم منطبق است نه احمدالحسن