شبهات

سوال 278

– در بعضی از نسخ روایت اصبغ (یاء)موجود است که ادعای شما در این صورت ثابت نمیشود و چیزی که احتمال اسقاط( یاء) را بیشتر میکند این است که طبق قانون (لین)حرف یاء خوانده نمیشود همانند یخشی العلماء،…