شبهات

سوال 276

– در برخی از کتاب های سید احمدالحسن ادبیاتی مخالف با قواعد عرب به چشم میخورد،ایا امام نباید اگاه ترین فرد به همه ی علوم باشد؟