شبهات

سوال 275

– تفاسیر سید احمدالحسن از بعضی مفاهیم بسیار عجیب است مثلا نوع خلقت ادم و چگونگی شکل گیری ناف در وجود انسان،چگونه پاسخ میدهید؟