شبهات

سوال 272

– سید احمد الحسن وجود سایه وسهو و نسیان و … را برای امام مخالف با آیه انا بشر مثلکم میداند و دقیقا وهابیت نیز به بهانه بشر بودن پیامبر و اهل بیت ع منکر علم و قدرت و ولایت تکوینی و نفی توسل و…