شبهات

سوال 271

– سید احمد الحسن میگوید:..بهتر نبود که امیرالمؤمنین بر ابوبکر و عمر با معجزه و صفات اعجاز گونه مثل سایه نداشتن احتجاج کند ونه با نص رسول الله ص در حالیکه امام علی ع در بسیاری از موارد برای اثبات..