شبهات

سوال 270

– برخی روایات حکمتی را برای سایه نداشتن اهل بیت ع مطرح کردند مثل اینکه:هنگامی که در مقابل خورشید می ایستد سایه ندارد زیرا او نور است و از نور است(نور خدا)و برای آن تاریکی و سایه ای وجود ندارد…