شبهات

سوال 269

– سید احمد الحسن ع چگونه منکر سایه نداشتن معصوم میشود در حالیکه روایات متعددی آن را از صفات معصوم میشمارد؟