شبهات

سوال 266

– حدیث اذا رایتمونا قد اجتمعنا مربوط به اتفاقات زمان امام صادق (ع) از جمله حرکت مسلم خراسانی و عباسی‌ها و هدف امام نفی حرکت آنهاست و ربطی به رؤیا ندارد.