شبهات

سوال 265

– این مذهب در ابتدای دعوت خود دچار اختلاف و دو دستگی شده است حال اگر کسی بخواهد ایمان بیاورد باید به کدام دسته ملحق بشود؟