شبهات

سوال 264

– اگه شما میگید این قائمه و در روایات اهل بیت قائم به او وعده نصر دادند و شکست نمیخوره پس چطور چند سال پیش به حسینیه حمله کردن و چند تن از انصار را کشتن این چه نصریه و چه شکست ناپذیره پس قائم نیست