شبهات

سوال 261

– شما اعتقاد دارید رساله عملیه از ۲۰۰سال پیش اختراع شد ولی در قرون گذشته هم رساله بوده؛ مثل لمعه، دروس و …