شبهات

سوال 260

– در روایت گنجهای از طالقان، شعارشان احمد احمد هست…

احمد از القاب صاحب الزمان هست. نه اینکه منظور احمدالحسن باشد.‌