شبهات

سوال 26

  • چرا احمد الحسن در یک برنامه تلویزیونی حاضر نمیشود تا بصورت کلی تبلیغ خود را بصورت علنی و تصویری برای تمام مردم دنیا مخابره کند؟