شبهات

سوال 258

– احادیث اهل بیت صعب مستصعب هست و هیچ کس جز ملک مقرب و نبی مرسل و عبد ممتحن توان تحمل آن را ندارد. پس چطور شما یمانیون از مردم عوام میخواهید خودشان بدون حتی مراجعه به علما، سراغ احادیث بروند و…