شبهات

سوال 253

– احمد الحسن در توصیف خودش میگوید: و أنا العبد الحقير لا يخطر في بالي أني خير من كلب أجرب، من بنده‌اي حقيرم كه به فكرم هم خطور نمي‌كند كه از سگ هار بهتر باشم. كسي كه خودش را مهدي و قائم و امام میداند این القاب برازنده او نیست