شبهات

سوال 248

– حمد الحسن درکتاب بیان الحق والسداد ج2ص22 میگوید رسول مبین فقط در سوره دخان آمده، اما در سوره زخرف آیه 29 رسول مبین آمده.