شبهات

سوال 247

– شما ادعا دارید که اهل بیت (ع) و حجج الهی با وصیت شناخته می‌شوند، در حالی که بجز احمد الحسن هیچ یک از اهل بیت به وصیت نبی اکرم (ص) احتجاج نکردند؟