شبهات

سوال 243

– در روایت هست که 313 نفر را خداوند برای قائم (ع) جمع میکند مثل برگهای پاییزی و بدون وعده ی قبلی، در حالی که احمد الحسن 17سال است که به دنبال جمع آوری 313 نفر هست.