شبهات

سوال 242

– جواز سهو و نسیان و خطا بر امام آیا مجالی برای تبعیت مطلق از آنان باقی می‌گذارد؟