شبهات

سوال 241

– شما یمانی ها کاری کردید که اهل سنت شیعیان را مسخره کنند. چون میگویند که یک امام به دوازده امام شیعه اضافه شده و خودتان با هم درگیر هستید.