شبهات

سوال 240

– حقانیت حجت 13 را برای سنیها که 12 معصوم را حجت نمیداند، چطور اثبات میکنید؟!