شبهات

سوال 239

– احمد الحسن چطور فرستاده و زمینه ساز امام غایب (حضرت مهدی) میشود، در حالی که خودش هم مخفی و غایب است؟