شبهات

سوال 238

– احمد الحسن ادعا کرده که خدای زمینی ها (الله فی الأرض) ست.آیا این ادعای الوهیت کفر نیست؟ دلیلتون از این حرف عجیب چیست؟!