شبهات

سوال 237

– چرا احمد الحسن که داعی ایستادگی در برابر کفر است، با اینکه لشکر سرایا القائم تأسیس کرده اما وارد جهاد با داعش نمیشود؟