شبهات

سوال 236

– احمد الحسن مدعی است که به جای حضرت عیسی کشته شده و همان شبیه عیسی است. مگر میشود یک شخصی دو بار بدنیا بیایید و بمیرد؟